top of page

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору (публічної оферти) про надання послуг коворкінгу в редакції від 09.07.2021

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору (публічної оферти) про надання послуг коворкінгу в редакції від 09.07.2021


ПОГОДЖЕНО

Додаток № 5

до публічного договору (публічна оферта)

про надання послуг коворкінгу

(для нерезидентів України)

________________________ФОП Локшина О.С./

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору (публічної оферти) про надання послуг коворкінгу в редакції від 09.07.2021

Публічний договір (публічна оферта) про надання послуг коворкінгу з додатками (надалі – «Договір») укладається шляхом приєднання фізичної або юридичної особи, фізичної особи-підприємця (надалі – «Замовник»), що має намір отримувати послуги коворкінгу, що надаються Фізичною особою-підприємцем Локшиною Оленою Степанівною, РНОКПП 2925808262, про яку внесено до ЄДР про проведення державної реєстрації запис за № 20720000000024156 від 18.10.2010 (надалі – «Виконавець») до умов Договору, розміщеного на веб-сайті за адресою: http://andwork.pro/. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення шляхом не підписання цієї заяви.
Заява про приєднання до Договору (надалі – «Заява») заповнюється у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу. Якщо у Виконавця немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Замовником, Заява приймається Виконавцем для подальшого надання послуг. Після прийняття Заяви, один примірник Заяви повертається Замовнику, а другий зберігається у Виконавця.
Підписанням цієї Заяви Замовник беззастережно підтверджує факт ознайомлення з Договором, що він повністю зрозумів зміст Договору та погоджується з усіма його умовами, які є для нього прийнятними та обов’язковими. Замовник повідомлений, що на території коворкінгу ведеться відеоспостереження, що при порушенні умов Договору, зокрема, правил поведінки на території коворкінгу, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, відмовити Виконавцю в доступі на територію коворкінгу без повернення сплачених грошових коштів, які зараховуються в якості штрафу за порушення умов Договору. Договір вважається розірваним з дати отримання Замовником відповідного повідомлення (зокрема, засобами телекомунікаційного або електронного зв’язку).
Замовник, підписавши Заяву, укладає з Виконавцем Договір, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання. Зокрема, Виконавець несе матеріальну відповідальність за знищення, втрату або пошкодження локації (робочого місця, його облаштування (меблі, техніка тощо) в сумі повної вартості такого майна
Виконавець може змінити умови Договору в односторонньому порядку без погодження з Замовником. Відповідні зміни Договору набирають чинності для Замовника відразу після розміщення Договору зі змінами у загальному доступі в приміщенні коворкінгу чи на власній сторінці в мережі Інтернет за посиланням http://andwork.pro/. Внесення змін до Договору та письмове підтвердження ознайомлення Замовника з Договором не вимагається.
Підписанням даної Заяви, окрім іншого, Сторони погоджують спеціальні умови надання послуг. У випадку виникнення розбіжностей в тексті Договору та Заяві, умови, погоджені в Заяві мають пріоритет.
З моменту підпису Замовником даної Заяви та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).
Замовник надає згоду на здійснення обробки його персональних даних та підтверджує, що всі наведені нижче відомості є вірними:

Локація / кількість робочих місць

 

Вартість послуг (місяць / день / година)

 

Умови оплати

 

Гарантійна сума

 

Строк надання послуг

 

П.І.Б. контактної особи, моб. тел., E-mail


 

П.І.Б. осіб, яким надається доступ до приміщення коворкінгу згідно обраного пакету (локація та кількості місць)

 

РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКА


«_____» _______________________ / __________________

bottom of page